Νομικό Πλαίσιο Λειτουργίας της ΕΜΥ

Το 1931 ιδρύεται η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία η οποία υπάγεται στο νεοσύστατο τότε Υπουργείο Αεροπορίας.

Το 1974 η ΕΜΥ υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δια μέσου του ΓΕΑ.

Το 1995 με το Ν.2292 αρθ. 25 η ΕΜΥ υπάγεται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας με διοικητική και οικονομική μέριμνα και ευθύνη του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

Το 1996 με την Υπ' Αρ. 256 Υπουργική Απόφαση τα θέματα που αφορούν την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, πλην των θεμάτων που αφορούν το προσωπικό της, μεταβιβάζονται στον Γενικό Διευθυντή του Επιτελείου του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Τέλος το 1997 με το Π.Δ 161 εκδίδεται ο Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας μας.